Skip to main content
x
Nội dung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản yêu cầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân có thẩm quyền về việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản:

a, Lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ về việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô và địa bàn triển khai chương trình, dự án của tổ chức phi chính phủ do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ cấp phép.

b, Lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền về việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn.

Bước 5: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, (hoặc 10 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 7 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gửi tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo mẫu quy định tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg;

+ Văn bản về việc thành lập, hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

+ Văn bản về nguồn gốc vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.

+ Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành, kiểm soát dự kiến của chương trình, dự án tài chính vi mô.

+ Sơ yếu lý lịch người quản lý, điều hành dự kiến và hồ sơ chứng minh người quản lý, điều hành có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

+ Dự thảo các quy định nội bộ theo quy định tại Điều11 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 -35 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Thanh tra, giám sát ngân hàng).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có vốn thực hiện tài chính vi mô hợp pháp theo quy định của pháp luật;

+ Có cơ cấu tổ chức chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định tại Điều 10 Quyết định này;

+ Người quản lý, điều hành chương trình, dự án chính vi mô có tối thiểu bằng đại học chuyên ngành về mọt trong những lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính, kế toán, quản trị kinh dianh hoặc có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động tài chính vi mô;

+ Có các quy định nội bộ để thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô;

+ Được Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ đồng ý thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô đối với tổ chức phi chính phủ do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ cấp phép;

+ Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân có thẩm quyền) đồng ý việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai