Skip to main content
x
Nội dung

- Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi có thay đổi về vốn thực hiện tài chính vi mô, trụ sở, người quản lý, điều hành, địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đối tượng khách hàng tài chính vi mô, nội dung hoạt động, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ phải báo cáo gửi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản báo cáo về thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô (trừ trường hợp mở rộng địa bàn hoạt động ngoài tỉnh, thành phố đã đăng ký).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:Không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Thanh tra, giám sát ngân hàng).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.