Skip to main content
x
Nội dung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoạt động trước ngày Quyết định 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố  xem xét, thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg;

+ Báo cáo hoạt động theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô Phụ lục 01;

+ Báo cáo hoạt động theo Phục lục 03.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai