Nhảy đến nội dung
x

 

1. MỤC ĐÍCH: Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Subscribe to