Nhảy đến nội dung
x

Đường dây nóng

1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân về hoạt động ATM trên địa bàn:

1. Lê Công Tuấn – Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng: 0988.123.588

2. Hoàng Văn Hưng – Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng: 0988.938.666

3. Trương Hải Hà – Thanh tra viên: 0973.557.901

 

2. Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiên hà đối với người dân, doanh nghiệp:

1. Số điện thoại của Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ: 02053.812.816

2. Số điện thoại của Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng: 02053.812.319

3. Số điện thoại của Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng: 02053.856.866

4. Số điện thoại của Thanh tra, giám sát ngân hàng: 02053.813.615.

5. Địa chỉ hộp thư điện tử: ttgs_las@sbv.gov.vn

 

3. Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của NHNN Việt Nam

3.1. Đường dây nóng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại đường dây nóng

Di động

Cố định

1

Bà Trương Thu Hòa

Giám đốc

0834828098

02053812356

2

Bà Vi Thị Hoa

Phó Giám đốc

0985623888

02053811156

3

Bà Nguyễn Thị Hường

Trưởng phòng TH,NS&KSNB

0917818855

02053813969

4

Ông Lê Công Tuấn

Chánh thanh tra 

0988123588

02053812319

          3.2. Bộ phận thường trực

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại đường dây nóng

Di động

Cố định

1

Bà Nguyễn Thị Hường

Trưởng phòng TH,NS&KSNB

0917818855

02053813969

2

Bà Hoàng Diệu Hồng

Chuyên viên phòng TH,NS&KSNB

0913987106

02053811539