Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 15 September 2021
Bởi: banbientap

Sáng ngày 10/9/2021, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn(NHNN) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc NHNN, đồng chí Vi Thị Hoa – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN cùng toàn thể đảng viên,công chức Đảng bộ.

Đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đãđược nghe những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề gồm 02 phần, phần thứ nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề trên là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phụng sự Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Vi Thị Hoa – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn phổ biến nội dung Nghị quyết

Cũng tại Hội nghị,toàn thể công chức được phổ biến Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW là sự cụ thể hóa một phần các mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc NHNN đã đánh giá cao tinh thần học tập, triển khaiChuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng về“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới của toàn thể CBCC, Đảng viên chi nhánh. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc nghiên cứu triển khai sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Cấp ủy quán triệt, theo dõi việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề và Nghị quyết số 02-NQ/TW trong toàn Đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng; Các Chi bộ trực thuộc quán triệt, đảm bảo 100% CBCC, Đảng viên nắm được nội dung và nghiêm túc thực hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Hoàng Thị Bích Diệp