Nhảy đến nội dung
x

 

1. MỤC ĐÍCH: Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

 

1. MỤC ĐÍCH: Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Subscribe to