Nhảy đến nội dung
x
Nội dung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoạt động trước ngày Quyết định 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố  xem xét, thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg;

+ Báo cáo hoạt động theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô Phụ lục 01;

+ Báo cáo hoạt động theo Phục lục 03.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Mẫu số 01

 

 (TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TCMV)

Số ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày      tháng      năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố....)

- (Tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô)

- Địa chỉ trụ sở làm việc:

- Điện thoại:                   Fax:

- Website (nếu có):

Đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô và địa bàn hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô như sau:

1. Tên chương trình, dự án tài chính vi mô:

- Tên viết bằng tiếng Việt:

- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

- Tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở của chương trình, dự án tài chính vi mô:

- Số nhà, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:                       Xã/ Phường/ Thị trấn:            Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố (thuộc tỉnh):                    Tỉnh/ Thành phố:

- Điện thoại:                             Fax:

- Email:                                    Webside:

3. Địa bàn hoạt động: (Ghi cụ thể địa bàn hoạt động theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt, cho phép việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn)

4. Vốn được cấp:

a, Số vốn được cấp:          (Việt Nam đồng);

b, Nguồn gốc:                   (Ghi rõ tổ chức, cơ quan cấp vốn).

5. Nội dung hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô:

- Liệt kê các hoạt động dự kiến của chương trình, dự án tài chính vi mô.

- Đối tượng khách hàng tài chính vi mô.

- Cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô.

6. Thời hạn hoạt động của chương trình dự án, tài chính vi mô:    (năm)

      (Tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ) xin cam kết về tính xác thực của thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin này./.

 

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 03

 

 (TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TCMV)

Số ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày      tháng      năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ (TÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN)

(Từ thời gian     đến    )

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố....)

1. Tình hình tài chính

Đơn vị: nghìn đồng

STT

Khoản mục

Hướng dẫn

1

Vốn được cấp

 

2

Vốn huy động

=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5

2.1

Vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

 

2.2

Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc

 

2.3

Tiền gửi tiết kiệm tự nguyện

 

2.4

Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài

 

2.5

Vốn vay của các tổ chức cho vay gián tiếp

 

3

Cho vay

=3.1+3.2+3.3

3.1

Cho vay cá nhân

 

3.2

Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ

 

3.5

Cho vay theo ủy thác

 

4

Nợ quá hạn

 

5

Số dư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

 

6

Chi phí

= 6.1+6.2

6.1

Chi phí trả lãi

 

6.2

Chi phí hoạt động

 

7

Thu nhập

=7.1+7.2

7.1

Thu nhập từ lãi

 

7.2

Thu nhập khác

 

8

Hệ số tự vững (%)

 

2. Tình hình hoạt động:

a, Địa bàn hoạt động:

b, Lãi suất:

- Lãi suất cho vay (tính trung bình):

- Lãi suất huy động (tính trung bình):

c, Thời hạn khoản vay (tính trung bình):

d, Mức cho vay trung bình/khách hàng tài chính vi mô (nghìn đồng/khách hàng):

đ, Số lượng khách hàng tài chính vi mô đến thời điểm báo cáo:

e, Hoạt động cung cấp dịch vụ phi tài chính, sinh kế, tư vấn, hỗ trợ đào tạo cho các khách hàng tài chính vi mô:

g, Hoạt động đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đối với khách hàng tài chính vi mô (nếu có):

h, Các thông tin khác (nếu có):

3. Cơ cấu tổ chức:

a, Số lượng cán bộ:

b, Số lượng cộng tác viên:

c, Số lượng tổ nhóm:

4. Đề xuất, kiến nghị:

 

ĐẠI DIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)