Nhảy đến nội dung
x
Nội dung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chậm nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động, tổ chức tài chính vi mô gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở chính về các điều kiện khai trương hoạt động.

Bước 2: Trong trường hợp tổ chức tài chính vi mô không đủ các điều kiện khai trương hoạt động, Ngân hàng Nhà nước đình chỉ việc khai trương hoạt động.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản của tổ chức tài chính vi mô thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở chính về các điều kiện khai trương hoạt động, bao gồm:

  1. Ban hành Điều lệ và gửi Ngân hàng Nhà nước;

b)Có Giấy chứng nhận doanh nghiệp;

            c)Có đủ vốn điều lệ theo quy định tạo khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018. Vốn điều lệ đồng Việt Nam phải được gửi đầy đủ vào tài khoản phong tỏa không hưởng lãi tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước ít nhất 30 ngày trước ngày khai trương hoạt động, trừ phần vốn góp bằng giá trị thực vốn được cấp của chương trình, dự án tài chính vi mô chuyển đổi. Vốn điều lệ được giải tỏa khi tổ chức tài chính vi mô đã khai trương hoạt động;

            d) Có trụ sở điều kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù  hợp với yêu cầu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

            đ) Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật đối với tổ chức tài chính vi mô;

            e) Có các quy định nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật các tổ chức tín dụng, các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô;

            g) Đã công bố thông tin theo quy định tại Điều 25 Luật các tổ chức tín dụng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Thanh tra, giám sát ngân hàng).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.