Nhảy đến nội dung
x
Nội dung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức tài chính vi mô gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính văn bản thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới.

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trụ sở chính khi nhận được văn bản thông báo của tổ chức tài chính vi mô về ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trước ngày tổ chức tài chính vi mô hoạt động tại địa điểm mới.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Khai trương hoạt động tại trụ sở mới.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trụ sở chính mới của tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 03/2018/TT-NHNN:  a) Là nơi làm việc của Hội đồng thành viên, Ban điều hành, được ghi trong Giấy phép và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;  b) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm tên tòa nhà, số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có);  c) Đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô.