Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 12 May 2022
Bởi: banbientap

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình;

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng (PGD) đã giải ngân những món vay đầu tiên theo chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Tổng số tiền được giải ngân là 60 triệu đồng cho 06 học sinh trên địa bàn huyện với mức vay 10 triệu đồng/học sinh, lãi suất 1,2%/năm, thời hạn cho vay 36 tháng.

1

Ảnh: Cán bộ Phòng Giao dịch giải ngân vốn vay đến khách hàng

Đến nay, PGD đã tiếp nhận trên 60 bộ hồ sơ đề nghị vay vốn theo chương trình cho vay này từ các học sinh, sinh viên đang cư trú trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Chi Lăng. PGD đang tiến hành rà soát và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để thực hiện giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất, giúp cho các hộ gia đình trang bị máy tính, thiết bị nhằm nâng cao chất lượng học tập trực tuyến của các em học sinh, sinh viên

Trong thời gian tới, PGD sẽ tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức hội nhận uỷ thác và các đơn vị có liên quan triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống./.

Người viết: Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng