Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 5 October 2023
Bởi: banbientap

Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lí nợ xấu của các tổ chức tín dụng đến hết ngày 31/12/2023 (Nghị quyết 148) trên cơ sở Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Theo Nghị quyết 148, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức quán triệt nội dung về việc kéo dài thời hạn của Nghị quyết số 42/2017/QH14 đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các đơn vị có liên quan của NHNN Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị đầu mối triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 trong ngành Ngân hàng; Triển khai thực hiện các giải pháp được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo số 174/BC-CP ngày 11/5/2022 của Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lí nợ xấu của các TCTD và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 148, trường hợp phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Thực hiện chỉ đạo trên, NHNN Việt Nam đã ban hành Công văn số 7564/NHNN-PC ngày 28/9/2023 gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và Công văn số 7599/NHNN-PC ngày 29/9/2023 gửi các đơn vị trực thuộc NHNN. Nội dung của công văn đề nghị:

- Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai trong toàn hệ thống TCTD về việc kéo dài thời hạn của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lí nợ xấu của các TCTD đến hết ngày 31/12/2023; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kịp thời phản ánh về NHNN (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, xử lí.

- Các đơn vị trực thuộc NHNN tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai đến cán bộ, công chức, thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xử lí nợ xấu, xử lí tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các TCTD và VAMC; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Đỗ Minh Long -  Thanh tra, giám sát ngân hàng