Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 11 October 2023
Bởi: banbientap

Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lí nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42) đến hết ngày 31/12/2023 (Nghị quyết 148) trên cơ sở Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết 148 của Chính phủ, ngày 06/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Lạng Sơn ban hành văn bản số 1367/UBND-KT V/v tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lí nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Văn bản số 1367). Văn bản số 1367 chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị: (i) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; (ii) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; (iii) Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh; (iv) UBND các huyện, thành phố.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1367, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 42 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, đồng thời tuyên truyền về việc kéo dài thời hạn của Nghị quyết 42 đến các cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện các công việc liên quan nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để việc triển khai thi hành Nghị quyết 42 đạt được hiệu quả cao nhất.

Văn bản số 1367 được gửi đính kèm cùng bài viết này./.

Đỗ Minh Long - Thanh tra, giám sát ngân hàng