Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 19 October 2023
Bởi: banbientap

           Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm tăng cường quản lý hoạt động ngoại hối trên địa bàn, nâng cao nhận thức của người dân đối với các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi sử dụng ngoại hối không đúng quy định, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối, gây ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thông tin, phổ biến một số quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam cũng như các chế tài xử phạt và mức xử phạt trong hoạt động ngoại hối như sau:

1. Nội dung về giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác bằng ngoại hối được quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội “Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối”; Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015 và Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019), theo đó: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối được pháp luật cho phép, đơn cử:

- Người cư trú là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển hàng không, khách sạn, du lịch được niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ tương đương trên trang tin điện tử, ấn phẩm chuyên ngành (không bao gồm thực đơn và bảng giá dịch vụ) chỉ sử dụng tiếng nước ngoài.

- Người cư trú là tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế được niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt từ việc cung cấp hàng hóa. Ngoại tệ sử dụng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bán hàng miễn thuế.

- Người cư trú là tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan được niêm yết, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

2. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thông qua thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan có thẩm quyền, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị lập biên bản hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Nghị định 88), trong đó quy định nhiều mức xử phạt trong hoạt động ngoại hối tùy theo hành vi vi phạm, đơn cử:

- Điểm c khoản 2 Điều 23 “Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối” Nghị định 88 quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

- Điểm n khoản 4 Điều 23 Nghị định 88 quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật./.

Đỗ Minh Long - NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn