Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 6 May 2022
Bởi: banbientap

 

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ năm 2022 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 22/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Công văn số 637-CV/ĐU ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 23/02/2022 của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ngày 05/5/2022, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị là toàn thể công chức, đảng viên, quần chúng Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Tại Hội nghị, đồng chí Vi Thị Loan – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính và đồng chí Lê Công Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng là báo cáo viên, trực tiếp phổ biến, quán triệt 02 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và chuyên đề: “Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

2
Đồng chí Vi Thị Loan – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính phổ biến, quán triệt tại Hội nghị
3
Đồng chí Lê Công Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân phổ biến, quán triệt tại Hội nghị

Sau khi nghe các đồng chí báo cáo viên phổ biến, quán triệt, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ sôi nổi tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào nội dung sinh hoạt chuyên đề với 09 ý kiến, trong đó: 04 ý kiến nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo báo cáo đề dẫn; 05 ý kiến góp ý đề nghị bổ sung làm rõ nội dung sinh hoạt chuyên đề, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy, chi bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đánh giá: đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan; nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần vượt khó, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí yêu cầu các đồng chí báo cáo viên bổ sung, chỉnh sửa biên tập lại tài liệu để các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể nghiên cứu. Các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề; mỗi công chức, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, thảo luận sôi nổi tại các buổi sinh hoạt Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc nhằm nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của chuyên đề, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, qua đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh./.

Người thực hiện: Lý Minh Hạnh – Đảng viên Chi bộ Thanh tra, giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn